សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
☎ 093 23 00 87 Smart
☎ 012 23 00 86 CellCard
☎ 063 6666 777 Metfone
ទីតាំងនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្រុងសៀមរាប𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵 𝘛𝘦𝘱𝘝𝘰𝘯𝘨, 𝘚𝘷𝘢𝘺 𝘋𝘰𝘯𝘨 𝘒𝘶𝘮, 𝘚𝘪𝘦𝘮 𝘙𝘦𝘢𝘱, 𝘊𝘢𝘮𝘣𝘰𝘥𝘪𝘢, ( 𝘐𝘯-𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘈𝘯𝘨𝘬𝘰𝘳 𝘏𝘰𝘴𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 )

UPDATE: JUN-2019

MODELPriceSpecification
 GS65-Stealth-8RF-Thin-401KH $1,999 Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ NV GTX1070 8GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10 
 GS65-Stealth-Thin-8RE-266KH/626KH $1,799 Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ NV GTX1060 6GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win 10  
 GS75-Stealth-8SE-090KH $2,249 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G1-RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10  
 GS75-Stealth-8SF-088KH $2,499 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G2-RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10 
 GS75-Stealth-9SE-406KH $2,349 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10  
 GS75-Stealth-9SF-404KH $2,599 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2070-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10  
 GS75-Stealth-9SG-403KH $2,999 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2080-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 
 GE63-Raider-8RE-431KH $1,499 Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8RE-029KH $1,699 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8SE-218KH $1,949 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1 RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10/ Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8SF-217KH $2,149  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G2 RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8SG-216KH $2,599  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G3 RTX2080-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-9SE-666KH $2,099 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 GE75-Raider-9SE-445KH $2,099 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 GE75-Raider-9SF-444KH $2,249 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD + 1TB SATA/ No DVD/ RTX2070-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 GE75-Raider-9SG-443KH $2,699 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD + 1TB SATA/ No DVD/ RTX2080-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
   
 GP73-Leopard-8RE-449KH $1,499 Coffeelake i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060-6GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License 
GP75-Leopard-9SD-667KH$1,599 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1660TI-6GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License 
   
GL63-8RC-236KH$849Coffeelake Intel Core i5-8300H/ DDR4-8GB 2400MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
GL73-8SE-037KH$1,499Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1 RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10
GL73-9SE-226KH$1,499Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
   
GF75-Thin-8RC-025KH$1,059Coffeeake Intel Core i7-8750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License
GF75-Thin-8RD-073KH$1,149Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050Ti-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
GF63-8RCS-081KH$799Coffeelake Intel Core i5-8300H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050 4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
GF63-8RD-464KH$1,099Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050TI-4GB/ 15.6″ FHD (1920 x 1080)/ Window 10 License
GF63-Thin-9SC-270KH$1,099Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
   
 PS42-Modern-8RA-054KH $959 Whiskylake Intel Core i5-8265U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 PS42-Modern-8RA-070KH $1,069 Whiskylake Intel Core i7-8565U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 P65-Creator-8SE-263KH $2,149 Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1-RTX2060-6GB GDDR6/ 15.6″ FHD/ Window 10 License 
 P65-Creator-8RE-065KH $1,749 Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060-6GB GDDR5/ 15.6″ FHD/ Window 10 License 
   
 MSI Urban Raider Backpack $89  Support with 17″ Notebook  
 MSI Mystic Knight Backpack$99 Support with 17″ Notebook