សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
☎ 093 23 00 87 Smart
☎ 012 23 00 86 CellCard
☎ 063 6666 777 Metfone
ទីតាំងនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្រុងសៀមរាប?????? ???????, ???? ???? ???, ???? ????, ????????, ( ??-????? ?? ?????? ???????? ??? ???????? )

UPDATE 03-DEC-2020

MODELSpecificationPrice  
 GS66-Stealth-10SE-081KH  Comet Lake Intel i7-10750H/Ram DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/  RTX2060, GDDR6 6GB/15.6″ FHD (1920*1080), 240Hz Thin Bezel/Windows10 Home/Air Gaming Backpack / ( 2Year Warranty) $1,899
GS66 Stealth 10SE-408KH Comet Lake Intel i7-10750H/Ram DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/  RTX2060, GDDR6 6GB/15.6″ FHD (1920*1080), 240Hz Thin Bezel/Windows10 Home/Air Gaming Backpack / ( 2Year Warranty) $1,899
GS66 Stealth 10SF-637KHComet Lake Intel Core i7-10870H/ DDR4 16GB-3200MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ RTX2070-8GB GDDR6/ 15.6″FHD (1920×1080) 240Hz/ Window 10 License/ Stealth Troopr Backpack$2,099
 GE66-Raider-10SF-083KH  Comet Lake Core i7-10750H/ DDR4 16GB-2666MHZ/ 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ RTX2070-8GB GDDR6/ 15.6″FHD (1920×1080), 240Hz/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack (2 Year Warranty) $2,149
GE66 Raider 10SF-421KHComet Lake Intel Core i7-10875H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ RTX2070-8GB GDDR6/ 15.6″FHD, 240Hz/ Window 10 Home/ Urben Rider Backpack$2,199
 GE66 Dragonshield 10SF-428KH  Intel core i7-10875H/DDR4-16GB (8GB*2)-3200MHz/ 1TB M.2 PCIe SSD/ RTX2070-8GB GDDR6/ 15.6″FHD (240Hz) / Window 10 $2,399
 GE75-Raider-9SE-666KH/445KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080) 144Hz/ Window 10 License/ Gaming Backpack  ( 2Year Warranty) $2,099
GF63 Thin 10SCXR-1212KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB M.2 PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR6/ 15.6″ FHD 60Hz/w 10 License Air Gaming Backpack (Warranty 1Year)$899
GF63 Thin 10SCSR-847KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB M.2 PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650Ti-4GB GDDR6/ 15.6″ FHD 144Hz/w 10 License Air Gaming Backpack (Warranty 1Year)$999
GF63 Thin 10SCSR-1023KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB M.2 PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650Ti-4GB GDDR6/ 15.6″ FHD 144Hz/w 10 License Air Gaming Backpack (Warranty 1Year)$999
GF65 Thin 10SDR-628KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ GTX1660Ti-6GB GDDR6/ 15.6″ FHD (1920 x 1080) 120Hz IPS/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack/ (1 Year Warranty )$1,199
GF75 Thin 10SCXR-478KHIntel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ GTX1650 GDDR6-4GB/ 17.3″ FHD (1920×1080) 144Hz/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack/ 1Ys Warranty$949
GF65 Thin 10SDR-1021KHIntel core i7-10750H/DDR4-16GB (8GB*2)-2666MHz/ 512GB M.2 PCIe SSD/GTX1660Ti-6G GDDR6/ 15.6″FHD (144Hz) / Window 10/Bag$1,199
GF65 Thin 10SER-627KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ RTX2060-6GB GDDR6/ 15.6″ FHD (1920 x 1080) 120Hz IPS/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack/ (1 Year Warranty )$1,299
BRAVO 15 A4DCR-081KHAMD Ryzen 5-4600H/ DDR4-8GB 3200Mhz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ RX5300M-3GB GDDR6/ 15.6″FHD (1920×1080)60hz/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack ( Warranty 1 Year )$799
Bravo 15 A4DDR-256KHAMD RYZEN 7 4800H/ DDR4-8GB 3200MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ RX5500-4GB GDDR6/ 15.6″FHD (1920×1080) 144Hz/ Window 10/ 1Year Warranty/ Air Gaming Backpack$899
Creator 15 A10SDT-234KHComet Lake i7-10750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ GTX1660Ti-6GB GDDR6/ 15.6″FHD (1920×1080) 60Hz Touch/ Window 10/ Sleeve Bag (2Year Warranty)$1,699
GP75 Leopard 10SFK-449KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″FHD, 144Hz/ Window 10 Home/ Air Gaming Backpack/ 1 Year Warranty$1,599
GP75 Leopard 10SEK-489KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″FHD, 144Hz/ Window 10 Home/ Air Gaming Backpack/ 1 Year Warranty$1,499
 Modern 14 A10M-470KH Silver  Comet Lake  Intel Core i5-10210U/ DDR4-4GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ Intel Graphic/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI $649
 Modern 14 A10M-635KH Dark Grey  Comet Lake  Intel Core i5-10210U/ DDR4-4GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ Intel Graphic/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI $649
Modern 14 A10RB-469KH Silver Comet Lake  I5-10210U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI $749
 Modern 14 A10RB-632KH Dark Grey  Comet Lake Intel Core i5-10210U/ DDR4-8GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ MX250 2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI $749
Modern 15-A10RB-056KH-BlackComet Lake Intel Core i5-10210U/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ MX250-2GB GDDR5/ 15.6″FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI$899
 PS42-Modern-8RA-054KH  Whiskylake Intel Core i5-8265U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Sleve Bag $749
 PS42-Modern-8RA-070KH  Whiskylake Intel Core i7-8565U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Sleve Bag $1,069
 MSI Urban Raider Backpack  Support with 17″ Notebook  $59
 MSI Mystic Knight BackpackSupport with 17″ Notebook$69
GF63 Thin 10SCXR-1024KHComet Lake Intel Core i7-10750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB M.2 PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR6/ 15.6″ FHD 60Hz/w 10 License Air Gaming Backpack (Warranty 1Year)$949
Model$
MSI Clutch GM70 Gaming$99
Model$
MSI Keyboard Vigor GK80 CR US/EU  (Warranty 2 year)$159
MSI Keyboard Vigor GK70 CS US/EU​ (Warranty 2 year)$139
MSI Keyboard Vigor GK70 CR US/EU (Warranty 2 year)$129
MSI Keyboard Vigor GK60 CR US/TC/RU/KR/SC/PS/AR (Warranty 2 year)$129
MSI Keyboard  Vigor GK50 Low Profile US (Warranty 2 year)$89
MSI Keyboard Vigor GK50 Elite BW US (104Key)
 (Box white switches)
$89
MSI Keyboard Vigor GK50 Elite LL US (104Key)
 (Kailh standard white switches)
$79
MSI Keyboard Interceptor DS4100 US (Warranty 2 year)$49
Model$
MSI Headset Immerse GH70 GAMING (Warranty 2 year)$119
MSI Headset Immerse GH50 Gaming (Warranty 2 year)$79
MSI Headset DS502 GAMING (Warranty 2 year)$69
MSI Headset DS501 GAMING (Warranty 2 year)$39
MSI GAMING CONTROLLER FORCE GC30  (Warranty 2 year)$49
Model$
MSI Gaming Chair MAG CH120 (Red Color) Warranty 1 year$210
MSI Gaming Chair MAG CH120 X (Black Color) Warranty 1 year$210
Model$
MSI MAG CORELIOUID 240R$139
MSI MAG CORELIOUID 360R$159
Model$
MSI Case MPG GUNGNIR 110R ​ (front fan RGB 3- rear fan RGB 1)$129
MSI Case MAG FORGE 100R ​ (front fan RGB 2 -rear fan 1)$89
MSI Case MPG SEKIRA 500X​ (front fan RGB 2 rear fan RGB 1 Top RGB 2)$299
MSI Case MPG SEKIRA 100R  (front fan RGB 3 – rear fan RGB 1)$149

UPDATE 24-2-2020

MODELSpecification Price 
 
 GS75-Stealth-8SE-090KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G1-RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10 Gaming Backpack  $       1,899
 GS75-Stealth-9SE-406KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080) 144Hz/ Win10  Gaming Backpack  $       2,099
 GS75-Stealth-9SE-827KH  (240Hz)  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ 240Hz/ Win10 Gaming Backpack  $       2,199
 
 GE75-Raider-8RE-029KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack  $       1,499
 GE75-Raider-RGB-8SF-217KH   Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G2 RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack  $       2,049
 GE75-Raider-RGB-8SG-216KH   Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G3 RTX2080-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 / Gaming Backpack  $       2,499
 GE75-Raider-9SE-666KH/445KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License Gaming Backpack  $       2,099
GE75-Raider-9SE-1021KH Coffeelake refresh i7-9750H / DDR4 16GB-2666MHz / 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD / No DVD / RTX 2060-6GB GDDR6/17.3″ FHD (1920*1080),240Hz/Window 10 License/Air Gaming Backpack  $       2,099
 
GP75-Leopard-9SD-667KH Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1660TI-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack  $       1,449
GP75-Leopard-9SE-1053KHCoffeelake refresh i7-9750H / DDR4 8GB -2666MHz / 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD /No DVD / RTX 2060-6GB ,GDDR6 / 17.3″” FHD (1920*1080), 144Hz / Window 10 License /Air Gaming Backpack $       1,599
 
GF63-Thin 9RCX-481KHCoffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050TI-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/Air Gaming Backpack $               899
GF63-Thin-9SC-1001KHCoffeelake Refresh i5-9300H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack $               899
GF63-Thin-9SC-1036KHCoffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack $           1,019
GF75 Thin 9RCX-429KHCoffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050TI-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080) / Window 10 License / Air Gaming Backpack $               949
GF75-Thin-9SC-459KHCoffeelake Refresh Intel Core i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Air Gaming Backpack $           1,069
GF63-Thin-9SC-270KHCoffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ No Backpack $               999
GF75-Thin-9SC-234KHCoffeelake Refresh Intel Core i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ No Backpack $           1,049
 Creator Model 
 Modern 14 A10M-470KH Silver  Cometlake Intel Core i5-10210U/ DDR4-4GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ Intel Graphic/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI  $          699
 Modern 14 A10M-635KH Dark Grey  Cometlake Intel Core i5-10210U/ DDR4-4GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ Intel Graphic/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI  $          699
Modern 14 A10RB-469KH Silver Comet lake I5-10210U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $          799
 Modern 14 A10RB-632KH Dark Grey  Cometlake Intel Core i5-10210U/ DDR4-8GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ MX250 2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI  $               799
Modern 15-A10RB-056KH-BlackCometlake Intel Core i5-10210U/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ MX250-2GB GDDR5/ 15.6″FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI $          899
Prestige 14 A10RB-014KH WhiteCometlake Intel Core i7-10510U/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ MX250 2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920x 1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI/ Sleeve Bag $       1,149
Prestige 14 A10RB-012KH Dark GreyCometlake Intel Core i7-10510U/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ MX250 2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920x 1080)/ Window 10 License/ Mouse Prestige MSI/ Sleeve Bag $       1,149
Alpha 15 A3DDK-028KHPicasso AMD R7-3750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ RX5500M-4GB GDDR6/ 15.6″FHD (1920x 1080) 120Hz/ Window 10 Licence/ Air Gaming backpack/ (Can Add HDD SATA) $       1,049
 P Series Model 14 “ 
 PS42-Modern-8RA-054KH  Whiskylake Intel Core i5-8265U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Sleve Bag  $          829
 PS42-Modern-8RA-070KH  Whiskylake Intel Core i7-8565U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/ Sleve Bag  $       1,069
 
 MSI Urban Raider Backpack  Support with 17″ Notebook   $            79
 MSI Mystic Knight BackpackSupport with 17″ Notebook $            89

Update 24-Aug-2019

MODELSpecification Price 
GS65-Stealth-8RE-Thin-266KH Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 15.6″ FHD/ Window 10 License  
 GS65-Stealth-8RF-Thin-401KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ NV GTX1070 8GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10  $       1,999
 GS65-Stealth-9SD-897KH  Coffeelake Refresh Intel Core i7-9750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1660TI-6GB GDDR6 / 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10  $       1,949
 GS75-Stealth-8SE-090KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G1-RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10   $       1,999
 GS75-Stealth-8SF-088KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G2-RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10  $       2,349
 GS75-Stealth-9SE-406KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10   $       2,349
 GS75-Stealth-9SF-404KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2070-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10   $       2,599
 GS75-Stealth-9SG-403KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2080-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $       2,999
 GE75-Raider-8RE-029KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack  $       1,499
 GE75-Raider-RGB-8SE-218KH  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1 RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10/ Gaming Backpack  $       1,849
 GE75-Raider-RGB-8SF-217KH   Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G2 RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack  $       2,049
 GE75-Raider-RGB-8SG-216KH   Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G3 RTX2080-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 / Gaming Backpack  $       2,499
 GE75-Raider-9SE-666KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $       2,099
 GE75-Raider-9SE-445KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $       2,099
 GE75-Raider-9SF-444KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD + 1TB SATA/ No DVD/ RTX2070-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $       2,249
 GE75-Raider-9SG-443KH  Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD + 1TB SATA/ No DVD/ RTX2080-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $       2,699
 GP73-Leopard-8RE-449KH  Coffeelake i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060-6GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License  $       1,399
GP75-Leopard-9SC-012KH Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License  $       1,399
GP75-Leopard-9SD-667KH Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1660TI-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD/ Window 10 License  $       1,599
GL63-8RCS-085KHCoffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License/Bag $           899
GL73-8SE-037KHCoffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1 RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 $       1,499
GL73-9SE-226KHCoffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10/Bag $       1,499
GF75-Thin-9SC-234KHCoffeelake Refresh Intel Core i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10  $       1,099
GF75-Thin-8RC-025KHCoffeeake Intel Core i7-8750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Win10  $       1,059
GF75-Thin-8RD-073KHCoffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050Ti-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 $       1,149
GF63-8RC-431KHCoffeelake Intel Core i5-8300H/ DDR4 4GB-2666MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050 4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10  $           769
GF63-8RCS-081KHCoffeelake Intel Core i5-8300H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050 4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10  $           799
GF63-8RC-465KHCoffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB/ 15.6″ FHD (1920 x 1080)/ Win10  $           999
GF63-8RD-464KHCoffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050TI-4GB/ 15.6″ FHD (1920 x 1080)/ Win10  $       1,099
GF63-Thin-9SC-270KHCoffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win 10 $       1,099
 PS42-Modern-8RA-054KH  Whiskylake Intel Core i5-8265U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $           959
 PS42-Modern-8RA-070KH  Whiskylake Intel Core i7-8565U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License  $       1,069
 MSI Urban Raider Backpack  Support with 17″ Notebook   $             89
 MSI Mystic Knight BackpackSupport with 17″ Notebook $             99

UPDATE: JUN-2019

MODELPriceSpecification
 GS65-Stealth-8RF-Thin-401KH $1,999 Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ NV GTX1070 8GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10 
 GS65-Stealth-Thin-8RE-266KH/626KH $1,799 Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ NV GTX1060 6GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win 10  
 GS75-Stealth-8SE-090KH $2,249 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G1-RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10  
 GS75-Stealth-8SF-088KH $2,499 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ N18E-G2-RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920 x 1080)/ Win 10 
 GS75-Stealth-9SE-406KH $2,349 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10  
 GS75-Stealth-9SF-404KH $2,599 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2070-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10  
 GS75-Stealth-9SG-403KH $2,999 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe Gen3x4 SSD/ No DVD/ RTX2080-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 
 GE63-Raider-8RE-431KH $1,499 Intel Core i7-8750H/ DDR4-16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Win10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8RE-029KH $1,699 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060 6GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8SE-218KH $1,949 Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1 RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10/ Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8SF-217KH $2,149  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G2 RTX2070-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-RGB-8SG-216KH $2,599  Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB (8GBx2) 2666MHz/ 1TB SATA + 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G3 RTX2080-8GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win10 / Gaming Backpack 
 GE75-Raider-9SE-666KH $2,099 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 GE75-Raider-9SE-445KH $2,099 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 1TB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 GE75-Raider-9SF-444KH $2,249 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD + 1TB SATA/ No DVD/ RTX2070-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 GE75-Raider-9SG-443KH $2,699 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD + 1TB SATA/ No DVD/ RTX2080-8GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
   
 GP73-Leopard-8RE-449KH $1,499 Coffeelake i7-8750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060-6GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License 
GP75-Leopard-9SD-667KH$1,599 Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-16GB 2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1660TI-6GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License 
   
GL63-8RC-236KH$849Coffeelake Intel Core i5-8300H/ DDR4-8GB 2400MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
GL73-8SE-037KH$1,499Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1 RTX2060-6GB GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Win 10
GL73-9SE-226KH$1,499Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4-8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ RTX2060-6GB-GDDR6/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
   
GF75-Thin-8RC-025KH$1,059Coffeeake Intel Core i7-8750H/ DDR4-8GB 2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD/ Window 10 License
GF75-Thin-8RD-073KH$1,149Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050Ti-4GB GDDR5/ 17.3″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
GF63-8RCS-081KH$799Coffeelake Intel Core i5-8300H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA/ No DVD/ Nvidia GTX1050 4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
GF63-8RD-464KH$1,099Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1050TI-4GB/ 15.6″ FHD (1920 x 1080)/ Window 10 License
GF63-Thin-9SC-270KH$1,099Coffeelake Refresh i7-9750H/ DDR4 8GB-2666MHz/ 1TB SATA + 128GB PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1650-4GB GDDR5/ 15.6″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License
   
 PS42-Modern-8RA-054KH $959 Whiskylake Intel Core i5-8265U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 PS42-Modern-8RA-070KH $1,069 Whiskylake Intel Core i7-8565U/ DDR4 8GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia MX250-2GB GDDR5/ 14″ FHD (1920×1080)/ Window 10 License 
 P65-Creator-8SE-263KH $2,149 Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 512GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ N18E-G1-RTX2060-6GB GDDR6/ 15.6″ FHD/ Window 10 License 
 P65-Creator-8RE-065KH $1,749 Coffeelake Intel Core i7-8750H/ DDR4 16GB-2666MHz/ 256GB NVMe PCIe SSD/ No DVD/ Nvidia GTX1060-6GB GDDR5/ 15.6″ FHD/ Window 10 License 
   
 MSI Urban Raider Backpack $89  Support with 17″ Notebook  
 MSI Mystic Knight Backpack$99 Support with 17″ Notebook