(មួយទឹក)MACBOOK PRO | i5 | ONLY $629

CPU: INTEL CORE i5, RAM: 4G , HDD: 500G, DVD-RW, WIFI, CAMERA, SCREEN 13.3″

Buy now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 |

(សៀមរាប)

applemacbookpro13_2011_g9 macbook pro 13 inch macbook_pro_13inch_keyboard_281304236818_640x360 macbook_pro_13inch_sides_281304231406_640x360 macbook-pro-retina4 mbpreview8

Buy now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 |

(សៀមរាប)

Share and like:
error

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ