សូមជំរាបជួនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់របស់អង្គរតិចកុំព្យួទ័រអោយបានជ្រាបថា​ ហាងយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ផ្តូរប្តូរទីតាំងថ្មីទៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរប្រហែល300ម៉ែត្រពីទីតាំងចាស់.

Dear value customer AngkorTech Computer was changed new Location to in front of Angkor Hospital for Children (Siem Reap).


Phone: 012-23-00-86 | 093-23-00-87 | 063-76-79-79 | Metfone: 063-6666-777 .

https://www.yp.com.kh/cambodia/siem-reap-city/angkor-tech-computer-center