(មួយទឹក)DELL OPTIPLEX 9010 | CORE I5 | ONLY $335

CPU: INTEL CORE i5, RAM: DDR3 4G, HDD: 500G,BIG-DVD,VGA ដាច់ 1G,

CALL NOW: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 |(សៀមរាប)

c700x420

CALL NOW: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 |(សៀមរាប)

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ