សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:
☎ 093 23 00 87 Smart
☎ 012 23 00 86 CellCard
☎ 063 6666 777 Metfone
ទីតាំងនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្រុងសៀមរាប
#616, ?????? ??? ????, ???? ???? ???, ???? ????, ????????, ( ??-????? ?? ?????? ???????? ??? ???????? )

E-mail: info@angkortech.info . To see us on google map click ” Location

Comments or questions are welcome.

Contact Form
* indicates required field