(មួយទឹក)DELL OPTIPLEX 990 | CORE i3 | ONLY $269

CPU: INTEL CORE i3, 3.1GHZ, RAM: DDR3 4G, HDD: 250G,BIG-DVD, Monitor Dell Wide 20″

CALL NOW: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 |(សៀមរាប)

dell-990

CALL NOW: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 |(សៀមរាប)

big_thumb_delloptiplax990delloptiplex990des_17387_dell_optiplex_990_wind__2

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ