(មួយទឹក) LAPTOP DELL LATITUDE i3 E6230 (only $189)

(USED) LAPTOP DELL LATITUDE E6230
CPU INTEL CORE i3 2.3GHz
RAM DDR3 4GB
HDD 250G
SCREEN 12.5″  HD
WIFI,WEBCAM, Battery Double,(Power saver up to 8h),

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 | (សៀមរាប)

DELL LATITUDE E6230

 

DELL LATITUDE E6230

DELL LATITUDE E6230

 

DELL LATITUDE E6230

 

 

 

DELL LATITUDE E6230

DELL LATITUDE E6230

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 | (សៀមរាប)

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ