(ថ្មី)​​ Toner 12A, 85A, 83A, 35A.79A

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 | (សៀមរាប)

83A

15107293_1204302182961541_6789352897483187254_n

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 86 | (សៀមរាប)

 

MODEL PRINTER
HP 78A HP LaserJet P1566/P1606/M1536 Canon IC MF4410/4450/4412/4420/4550/4570/D520
HP 83A HP LaserJet Pro MFP M125A/M127fn/M225DN/M201
HP 85A/35A/36A HP LaserJet P1102/M1132/1212nf HP LaserJet P1005/P1006 HP LaserJet P1505/M1120/M1522n/M1522nf Canon LBP3018/3010/3100/3150/3250/6018/6000
HP 12A/303A HP LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022 HP LaserJet MFP 3015/3020/3030/3050/3052/3055 Canon Fax L-100/L-120, FaxPHONE 120, MF4150, Canon I-Sensys 4120/4150MF/4660PL/MF4690PL Canon LBP2900, Canon LBP3000, MF4350
HP 79A HP M12A/M12W HP MFP M26A/M26W/NW
HP 05A/80A HP LaserJet Pro 400 M401a/d/n/dn/dw HP LaserJet Pro 400 M425dn/dw HP P2030/2035/2050/2055D Canon LBP6300dn/LBP6650dn/MF5870dnn
HP 49A/53A HP LaserJet 1160/1320/1320N/1320TN/3390MFP HP LaserJet P2014/P2015/M2727 Canon LBP3300/3360/3310/3370
HP 15A/13A/24A HP LaserJet 1000/1005/1200/1200N/1200SE/1220SE HP LaserJet 3300MFP/3320n MFP/3330MFP HP LaserJet 1300/1300N/1300XI, 1150/1150N
HP 26A HP LaserJet Pro M402n/M402d/M402dn/M402dw HP MFP M426dw/M426fdn/M426fdw
ORINK TONER COLOR
CE310A/CF350A
(126A/130A) Black
CE311A/CF351A
(126A/130A) Cyan
CE312A/CF352A
(126A/130A) Yellow
CE313A/CF353A
(126A/130A) Magenta
HP Color LaserJet Pro CP1025/CP1025nw
HP Color LaserJet Pro 100 MFP M175nw
HP Color LaserJet Pro MFP M176n
HP Color LaserJet Pro MFP M177fw
CB540A/CE320A/CF210X
(125A/128A/131A) Black
CB541A/CE321A/CF211A
(125A/128A/131A) Cyan
CB542A/CE322A/CF212A
(125A/128A/131A) Yellow
CB543A/CE323A/CF213A
(125A/128A/131A) Magenta
HP Color LaserJet Pro 200 M251n/nw
HP Color LaserJet Pro 200 M276n/nw
HP Color LaserJet Pro CP1525nw
HP Color LaserJet CP1215/CP1515/CP1518
HP Color LaserJet CM1300MFP/CM1312MFP
Canon LBP 5050/5050n/iC MF8030/8050
CC530A/CE410X/CF380X
(304A/305A/312A) Black
CC531A/CE411A/CF381A
(304A/305A/312A) Cyan
CC532A/CE412A/CF382A
(304A/305A/312A) Yellow
CC533A/CE413A/CF383A
(304A/305A/312A) Magenta
HP Color Laserjet Pro 300 M351
HP Color Laserjet Pro 300 M375nw
HP Color Laserjet Pro 400 M451dn/dw/nw
HP Color Laserjet Pro 400 M475dn/dw
HP Color LaserJet CP2020/CP2025/CM2320
Canon LBP 7200/7200cn/iC MF8330/8350Cdn
HP Color LaserJet Pro M476dn MFP/M476dw
MFP/M476nw MFP
CF400A (201A) Black
CF401A (201A) Cyan
CF402A (201A) Yellow
HP Color LaserJet Pro M252n/M252dw
HP Color LaserJet Pro MFP M277n/M277dw
CF403A (201A) Magenta
ORINK TONER POWDER
T oner Powder 1Kg (85A)
T oner Powder 1Kg (12A)
For HP Toner: 35A/36A/78A/83A/85A
For HP Toner: 13A/15A/49A/53A/12A/05A/80A
Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ