(មួយទឹក) Laptop Toshiba R930 |i5| Only $259

CPU:INTEL CORE i5 3340M  2.70GHz, RAM: 4G, HDD: 500G, DVD, SCREEN HD 13,3″,WIFI, CAMERA,BLUETOOTH

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 | (សៀមរាប)

toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930 toshiba r930
Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 | (សៀមរាប)

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ