(មួយទឹក)Dell Latitude XT3 Tablet PC​​ i5 (Only $259) Touch Screen

(USED) LAPTOP DELL XT3
CPU INTEL CORE i5 2.5GHz
RAM DDR3 8GB
HDD 320G
SCREEN 13.3″  HD Touch Screen
WIFI,WEBCAM,

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 | (សៀមរាប)

originalpng-1

080711_rg_delllatitudext3_04 97658503_1_1000x700_dell-latitude-xt3-core-i5-2nd-gen-karachi csm_25_kopie_53759cc4a3 dell-latitude-xt3 dell-latitude-xt3-tablet-pc delltcxt3 dellxt3 originaljpg

Buy Now: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 | (សៀមរាប)

Share and like:

សូមជួយ Follow, Like and Share: ដើម្បីទទួលបានពត័មានថ្មីៗ អគុណ