សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:063 76 79 79 / 012 23 00 86 / 093 23 00 87.(Location) UPDATE ON 28/12/2020 CPU AMD 1Y Warranty PriceAMD Ryzen 5 2600  3.4GHz up to 3.9GHz