សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម:063 76 79 79 / 012 23 00 86 / 093 23 00 87.(Location) UPDATE 17-MAY-2019 CPU AMD 1Y Warranty No BoxPRICE AMD Ryzen™ 5 2600 with Radeon RX