សូមទំនាក់ទំនងមកលេខខាងក្រោមសំរាប់ពត៏មានបន្ថែម: ☎ 093 23 00 87 Smart ☎ 012 23 00 86 CellCard ☎ 063 6666 777 Metfone ទីតាំងនៅទល់មុខមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ក្រុងសៀមរាប 𝘚𝘵𝘳𝘦𝘦𝘵 𝘛𝘦𝘱 𝘝𝘰𝘯𝘨, 𝘚𝘷𝘢𝘺 𝘋𝘰𝘯𝘨 𝘒𝘶𝘮, 𝘚𝘪𝘦𝘮 𝘙𝘦𝘢𝘱,