លក្ខខណ្ឌ&ឯកសារតម្រូវ អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី១០០ ដុល្លារឡើងទៅ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន ឯកសារបញ្ជាក់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន(សៀវភៅគ្រួសារ, Read more [...]