ផលិតផលដែលអាចបង់រំលស់មានដូចជា: ផលិតផលដែលអាចបង់រំលស់មានដូចជា: Laptop, Desktop, Printer, Projector... លក្ខខណ្ឌ&ឯកសារតម្រូវ លក្ខខណ្ឌតម្រូវសម្រាប់អ្នកស្នើរសុំ អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ Read more [...]