ផលិតផលដែលអាចបង់រំលស់មានដូចជា: ផលិតផលដែលអាចបង់រំលស់មានដូចជា: Laptop, Desktop, Printer, Projector... លក្ខខណ្ឌ&ឯកសារតម្រូវ អតិថិជនត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ដល់៦៥ឆ្នាំ ត្រូវមានប្រាក់ចំណូលចាប់ពី១០០ ដុល្លារឡើងទៅ Read more [...]