ពត័មានលំអិត: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 |(សៀមរាប)  Graphics Cards  Model: Price ASUS GT730-FML-2G/ 64-bit VGA $82.80 ASUS PH-GT1030-O2G/ 64-bit