ពត័មានលំអិត: 063 76 79 79 | 012 23 00 86 | 093 23 00 87 |(សៀមរាប). UE15000 ■ 15000mAh ■ 2 USB outputs ■ Strong metallic housing ពត័មានលំអិត: